• fri frakt
  • |
  • 4,9 av 5 - 5300+ Recensioner ★★★★★ Online
  • |
  • Auktoriserad återförsäljare
  • |
  • Alltid Snabb Leverans
Menu
Seth&Sally
Stäng
Produkter
Annat
close menu
0

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FAKTURA, KREDITKONTO, DELBETALNING OCH BANKBETALNING
COLLECTOR BANK AB

1. KREDIT

Om Du väljer att ansöka om att få betala kontantpriset för de varor och tjänster (”Produkter”) Du köpt från SethandSally.com via faktura eller kreditkonto, kan Du också få möjlighet att, mot avtalad kreditränta och avgifter, få betala fakturan genom delbetalningar. Du måste vara minst 18 år för att beställa Produkter, för att få betala mot faktura eller genom delbetalning.

Om en medsökande har ansökt om kredit, gäller dessa allmänna villkor även medsökanden. En medsökande är solidariskt ansvarig med huvudsökanden. Detta innebär att var och en, var för sig, är ansvarig för det rätta fullgörandet av förpliktelserna enligt kreditvillkoren.

2. KREDITGIVARE OCH BETALNINGSMOTTAGARE

Vi får göra Dig uppmärksam på att SethandSally har överlåtit rätten att uppbära betalning till Walley/Collector Bank AB, 556597-0513, Box 11914, 404 39 Göteborg, (”Collector Bank”). Betalning kan således med befriande verkan endast ske till Collector Bank på plusgiro 417 74 04-3. Walley/Collector Bank är också kreditgivare för det fall Du väljer att betala fakturan genom delbetalningar enligt nedan.

3. KREDITPRÖVNING

Walley kommer, innan Du beviljas att betala via faktura eller delbetalning, att göra en kreditbedömning av Dig. Detsamma gäller om det blir fråga om en höjning av din kredit genom nya köp eller av annan anledning. Om Du nekas kredit, har Du rätt att erhålla information om anledningen därtill.

4. BETALNINGSALTERNATIV

Om Du beviljas kredit, har Du flera alternativ att betala för de Produkter Du köpt från SethandSally.com. Du kan antingen betala via faktura eller dela upp din betalning genom att teckna avtal om kreditkonto med Walley/Collector Bank. Om Du valt alternativet att betala via faktura, och Du betalar mindre än hela fakturabeloppet på förfallodagen, överförs din skuld till ett ränteburet kreditkonto. Villkoren för faktura och kreditkonto anges nedan. Delbetalningsalternativ finns också i punkten 7 nedan. Du kan också välja att betala ditt köp direkt med kortbetalning eller bankbetalning.

4.1 BANKBETALNING

Vid bankbetalning loggas du in i din internetbank via Tinks betaltjänst och genomför betalningen till Walley/Collector Bank. Du godkänner också att Walley/Collector Bank sparar dina betalningsuppgifter i syfte att kunna göra en återbetalning vid en eventuell retur. Du kan ha utestående bankbetalningar som inte kommit Collector Bank tillhanda uppgående till högst 10 000 kr. För den händelse betalningen inte kommer Walley/Collector Bank tillhanda inom tre bankdagar från att köpet genomfördes har Collector Bank rätt att fakturera Dig motsvarande belopp enligt de villkor som anges för betalning mot faktura i dessa allmänna villkor. Fakturan skall vid sådant förhållande betalas i sin helhet på förfallodagen.

5. BETALNING MOT FAKTURA

Vid betalning med faktura tillkommer endast en fakturaavgift som SethandSally.com kommer att debitera Dig enligt Ditt köpeavtal med denne. Kontantpriset framgår av den orderbekräftelse Du erhåller från SethandSally.com. Fakturan förfaller 30 dagar efter köpet. Betalning skall erläggas genom överföring till Walley/Collector Banks bankkonto och vara oss till handa senast på fakturans förfallodag. Om Du betalar din faktura senast på förfallodagen, uppkommer inga ytterligare kostnader eller avgifter.

6. KREDITKONTO

Om Du väljer att betala mindre än hela fakturabeloppet eller om du väljer att ingå avtal om kreditkonto, godkänner Du att ingå avtal om kreditkonto med Walley/Collector Bank och därmed kommer din skuld att överföras till ett kreditkonto. Detta innebär att Du kan dela upp betalningen av skulden på kontot på upp till 36 månader. Du kan inte erhålla delbetalning utan att handla Produkter från SethandSally.com. Det minsta beloppet Du måste betala per månad är 1/36 av din skuld, dock lägst 50 kr. Du kan naturligtvis när som helst betala ett högre belopp eller hela skulden. Du kommer varje månad att få ett kontoutdrag som visar din aktuella skuld på kreditkontot, tidigare gjorda betalningar samt det belopp som minst skall betalas den aktuella månaden. Den första delbetalningen skall erläggas senast på fakturans förfallodag. Kreditbeloppet blir således det belopp Du handlar Produkter för enligt Säljföretagets försäljningsvillkor med tillägg för ränta och avgifter enligt punkten 6.2 nedan.

6.1 FLERA KÖP

Om Du gör fler inköp hos SethandSally.com, erhåller Du en ny faktura. Väljer Du att delbetala fakturan, läggs den nya skulden på ditt befintliga kreditkonto. Det nya beloppet som skall betalas, kommer att framgå av det månatliga kontoutdraget.

6.2 KOSTNADER OCH KREDITRÄNTA

Vid kreditkonto tillkommer en månatlig aviseringsavgift om 35 kr. Krediträntan beräknas på den aktuella skulden vid aviseringstillfället. Avisering sker runt den 15e i varje månad. Den nominella årliga räntan är f n 19.9 %. Ränta utgår inte på Ditt eventuella tillgodohavande.

6.3 EFFEKTIV RÄNTA

Den effektiva räntan utgörs av kreditkostnaden (kreditränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. Den effektiva räntans storlek är beroende av både kreditens storlek och dess löptid. Vid ett utnyttjande av en genomsnittlig kredit om 10 000 kronor uppgår den effektiva räntan till EPR 29,4 procent. Därvid har inte beaktats den räntefria kredittiden om upp till 60 dagar enligt punkt 5 ovan.

6.4 VILLKOR FÖR FAKTURA MED 1-3 MÅNADERS BETALTID

Villkoren för faktura med 1-3 månaders betaltid, till exempel ”Köp nu, betala i februari” eller ”Köp nu, betala i juni” framgår, om det erbjuds, vid köpetillfället. För faktura med 1-3 månaders betaltid debiteras en uppläggningsavgift om 35 kronor (om inget annat anges vid köptillfället) per köptillfälle. Ingen ränta debiteras för det fall betalning sker inom den avtalade betaltiden. Köpet aviseras på normal kontoavi, och kunden kan sedan välja att delbetala i enlighet med villkoren i punkt 6.

7. DELBETALNING - VAL AV KONTOSLAG

Vid delbetalning tillkommer uppläggningsavgift enligt villkor nedan.

Vid delbetalning finns 2 alternativ:

Om Du valt att betala köpet med fasta månadsbetalningar över en i förväg bestämd kredittid med ränta (sk annuitetsbetalning) se punkten 7.2.

Om Du valt att betala köpet med kampanj enligt kampanjvillkor (s.k. räntefritt) se punkten 7.3.

7.1 FLERA KÖP

Delbetalning gäller uteslutande för det aktuella köpet. Om du gör flera inköp hos Säljföretaget, erhåller Du en ny faktura för varje köp.

7.2 DELBETALNING – ANNUITET

Om Du väljer att betala fasta månadsbetalningar så godkänner Du att ingå avtal om kreditkonto-annuitet med Collector Bank och därmed kommer din skuld att överföras till ett kreditkonto. Detta innebär att Du kan dela upp betalningen av skulden på kontot på upp till 36 månader. Du kan inte erhålla delbetalning utan att handla Produkter från SethandSally.com. Det minsta beloppet Du måste betala per månad är 1/36 av din kapitalskuld inklusive under den valda kredittiden beräknad kreditränta. Du kan naturligtvis när som helst betala hela skulden. Du kommer varje månad att få ett kontoutdrag som visar din aktuella skuld på kreditkontot, tidigare gjorda betalningar samt det belopp som skall betalas den aktuella månaden. Den första delbetalningen skall erläggas senast på fakturans förfallodag. Kreditbeloppet blir således det belopp Du handlar Produkter för enligt SethandSally.com försäljningsvillkor med tillägg för ränta och avgifter enligt punkten 7.2.1 nedan.

7.2.1 KOSTNADER OCH KREDITRÄNTA

Vid kreditkonto-annuitet tillkommer en månatlig aviseringsavgift om 35 kr. Krediträntan beräknas från det månadsskifte som följer på köpet. Avisering sker runt den 15e i varje månad. Den nominella årliga räntan är f n 19.9 %.

7.3 DELBETALNING – RÄNTEFRITT

Om Du valt att betala köpet enligt kampanjvillkor (t ex räntefritt) så sker detta genom att Du betalar in minst det belopp som följer planen för kampanjvillkor. Kampanjvillkor är ett samlingsnamn för flera olika kontoplaner, såsom t ex ”räntefritt”, med i förväg bestämda månatliga delbetalningar fördelade på exempelvis 3, 6 eller 12 månader.

7.3.1 ÖVERFÖRING FRÅN RÄNTEFRITT TILL RÄNTEBURET KONTO

Om Du väljer att betala mindre än hela fakturabeloppet enligt vad som följer av planen för kampanjvillkor så kommer din skuld att överföras till ett kreditkonto med ränta enligt följande villkor. Du kan dela upp betalningen av skulden på kontot på upp till 36 månader. Du kan inte erhålla delbetalning utan att handla Produkter från SethandSally.com. Det minsta beloppet Du måste betala per månad är 1/36 av din skuld, dock lägst 50 kr. Du kan naturligtvis när som helst betala ett högre belopp eller hela skulden. Du kommer varje månad att få ett kontoutdrag som visar din aktuella skuld på kreditkontot, tidigare gjorda betalningar samt det belopp som minst skall betalas den aktuella månaden. Den första delbetalningen skall erläggas senast på fakturans förfallodag. Kreditbeloppet blir således det belopp Du handlar Produkter för enligt SethandSally.com försäljningsvillkor med tillägg för ränta och avgifter enligt punkten 7.3.2 nedan.

7.3.2 KOSTNADER OCH KREDITRÄNTA

Vid kreditkonto tillkommer en månatlig aviseringsavgift om 35 kr. Krediträntan beräknas på den aktuella skulden vid aviseringstillfället. Avisering sker runt den 15e i varje månad. Den nominella årliga räntan är f n 19.9 %. Ränta utgår inte på Ditt eventuella tillgodohavande.

8. ÄNDRING AV VILLKOR

I den mån det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Collector Bank eller andra kostnadsförändringar som Collector Bank inte skäligen kunde förutse när krediten lämnades får Collector Bank med omedelbar verkan ändra krediträntan. Collector Bank äger rätt att ändra avgifter om detta motiveras av ökning av de kostnader som ska täckas av avgifterna. Collector Bank har även rätt att ändra andra villkor i dessa allmänna villkor utan att först inhämta ditt godkännande. Collector Bank lämnar meddelande om ändrad räntesats eller avgift antingen genom ett särskilt meddelande till Dig eller på vår hemsida www.Collector.se. Vid ändrade avgifter lämnas också meddelande om ändringen med nästa avisering.

9. INFORMATION

Du har rätt att få ut en sammanställning av skulden som visar när kapital, ränta och avgifter skall

betalas. Vid kreditköp får Du framställa samma invändningar på grund av köpet mot Collector Banks krav på betalning som Du kunnat göra mot SethandSally.com.

10. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Walley/Collector Bank förbehåller oss rätten att säga upp din kredit varvid hela din skuld är förfallen till omedelbar betalning om någon av följande händelser skulle inträffa.

1. Du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,

2. Du sedan mer än en månad är i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter,

3. Du på något annat sätt är i väsentligt dröjsmål med betalning,

4. Säkerhet som ställts för krediten har avsevärt försämrats, eller

5. Det står klart att Du genom att avvika, skaffa undan egendom eller förfara på något annat sätt undandrar sig att betala sin skuld.

11. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra att Du ingått kreditavtal med Collector Bank inom 14 dagar från det att avtalet om kreditkonto tecknades. Om du valt att inte betala hela fakturabeloppet på förfallodagen och därigenom anses ha automatiskt tecknat avtal om kreditkonto innebär detta att Du kan ångra kreditkontoavtalet inom 14 dagar från den dag då fakturan förföll till betalning. Om Du ångrar kreditavtalet skall Du snarast, dock senast inom 30 dagar efter att Du meddelat Collector Bank detta, återbetala hela kapitalbeloppet till Collector Bank samt den avtalade krediträntan som belöper från fakturadatum och 30 dagar framåt. Om Du inte återbetalar kapitalbeloppet senast nämnda datum, kommer Du att debiteras en dröjsmålsränta om 2,5 % per månad för tiden därefter till dess full återbetalning sker. Meddelande om att Du ångrar avtalet om kreditkonto skall ske via [email protected] eller på telefon 010 161 01 00. Om Du ångrar fler än ett kreditkontoavtal inom tre månader spärras Du automatiskt för nya krediter i sex månader. Detta är ett led i Collector Banks arbete mot penningtvätt.

För Nyttjande av ångerrätten Läs särskilda köpvillkor 

12. DRÖJSMÅL MED BETALNINGEN

Om betalning inte sker i rätt tid kommer Du att påföras en förseningsavgift på 135 kronor. Walley/Collector Bank kommer också att debitera Dig dröjsmålsränta med 2,5 % per månad på den vid var tid utestående skulden från förfallodatum tills full betalning sker. Om grund därför föreligger kommer Du att debiteras påminnelseavgift, inkassoavgifter, avgifter till kronofogdemyndigheter och domstolar i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning.

13. FÖRTIDSINLÖSEN

Kreditavtalet löper till dess krediten är fullt återbetald. Du har rätt att när som helst säga upp kreditavtalet och betala hela den aktuella skulden på Kreditkonto i förtid. Vid förtida återbetalning är Du skyldig att betala avtalad kreditränta fram till dagen för slutbetalning. Meddelande om uppsägning sker lättast genom att kontakta kundtjänst på mailadress [email protected].

14. RESEGARANTI

Om Du använder krediten för att betala en paketresa som omfattas av resegarantin och du till följd av att resan ställs in eller avbryts i förtid är berättigad till ersättning ur resegarantin förbinder Du Dig att till Collector Bank överlåta rätten till ersättning om Du väljer att istället med, stöd av 28 eller 29 §§ konsumentkreditlagen, framställa invändning eller anspråk mot Collector Bank som kreditgivare.

15.MEDDELANDEN

Collector Bank äger rätt att tillhandahålla information till Dig via e-post till av Dig angiven e- postadress. Collector Bank äger även rätt att tillhandahålla information till Dig via elektroniskt meddelande på Collector Banks hemsida www.Collector.se.

Om Du ändrar ditt namn, adress eller annan kontaktinformation, skall Du omedelbart meddela detta till Collector Bank. Meddelandet skall lämnas till [email protected].

16. PERSONUPPGIFTER

I samband med att Du nyttjar Collector Banks betaltjänster kommer vi att samla in och lagra uppgifter om Dig. Detta sker till exempel när Du lämnar uppgifter i SethandSallys kassa eller i Collector Checkout. Både Collector Bank och SethandSally.com behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda Dig Collector Banks betaltjänster. Fullständig information kring hur Collector Bank behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter Du har hittar Du under ”Dataskydd” på www.collector.se. Det går också bra att höra av sig till [email protected] om Du har några frågor. 

17. PENNINGTVÄTT

Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism(”Penningtvättslagen”) och Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2009:1 gäller särskildabestämmelser vid etablering av en affärsrelation med person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner, såsom statschef, regeringschef, minister, vice eller biträdande minister, parlamentsledamot, domare i högsta domstolen, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, ledamot av centralbanks styrande organ, ambassadör, högre officer i Försvarsmakten eller annan liknande ställning och sådana personers närmsta familjemedlemmar eller annan person de har en näraförbindelse med, (”PEP)”. Genom ingående av kreditavtalet bekräftar Du att Du inte har status avPEP. Du bekräftar även att Du inte förekommer på några sanktionslistor.

18. ÖVERLÅTELSE

Collector Bank får överlåta, belåna eller pantsätta kreditfordran mot Dig till annan.

19. KLAGOMÅL

Om Du är missnöjd med hur Collector Bank hanterat din kredit, är Du välkommen att meddela detta till kundtjänst på Collector Bank antingen skriftligen via mail på [email protected] eller muntligen via telefon 010 161 01 00. Du kan också kontakta Klagomålsansvarig på Collector Bank på mail [email protected] eller telefon 010 161 01 00. Collector Bank står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), Box 7821, 103 97 Stockholm. Vid missnöje med Collector Banks hantering kan Du även vända Dig till FI på telefon 08-787 80 00.

20. TVIST

Vid tvister har Du möjlighet att vända Dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm eller till allmän domstol. Hjälp och vägledning kan även erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas Försäkringsbyrå samt genom den kommunala konsumentvägledningen.

                                          

Produkten har blivit tillagd i varukorgen

Gå till kassan Fortsätt handla